Hakkımızda
SHNSHN Yazılım,Yazılım, işleriniziişlerinizi kolaylaştırmayıkolaylaştırmayı amaçlayanamaçlayan birbir webweb geliştirmegeliştirme veve yazılımyazılım hizmetlerihizmetleri şirketidir.şirketidir. UzmanUzman ekibimiz,ekibimiz, işiniziişinizi büyütmeyebüyütmeye yardımcıyardımcı olacakolacak enen yeniyeni veve enen iyiiyi teknolojileriteknolojileri kullanarakkullanarak özelleştirilmişözelleştirilmiş çözümlerçözümler üretir.üretir. HerHer birbir müşterimizmüşterimiz bizimbizim içiniçin değerlideğerli veve odakodak noktamızdır.noktamızdır. Amacımız,Amacımız, dahadaha çokçok kişiyekişiye ulaşmakulaşmak veve onlarınonların dijitaldijital dünyadadünyada başarıyabaşarıya ulaşmalarınaulaşmalarına yardımcıyardımcı olmaktır.olmaktır. SHNSHN YazılımYazılım ileile dijitaldijital geleceğegeleceğe birliktebirlikte yürüyelim.yürüyelim.
Misyonumuz ve Vizyonumuz
SHNSHN YazılımYazılım olarak,olarak, amacımız,amacımız, insanlarıninsanların hayatınıhayatını dahadaha kolaykolay halehale getirmek.getirmek. BuBu yüzden,yüzden, işleriniişlerini dahadaha hızlıhızlı veve dahadaha iyiiyi yapabilmeleriyapabilmeleri içiniçin enen iyiiyi internetinternet sitelerisiteleri veve yazılımlarıyazılımları yapmaktayız.yapmaktayız.
Gelecekte,Gelecekte, dahadaha çokçok kişiyekişiye veve işletmeyeişletmeye ulaşıp,ulaşıp, onlarınonların dada işleriniişlerini kolaylaştırmayıkolaylaştırmayı hedefliyoruz.hedefliyoruz. HerkesinHerkesin bizimbizim yaptığımızyaptığımız internetinternet sitelerisiteleri veve yazılımlardanyazılımlardan faydalanabilmesifaydalanabilmesi içiniçin süreklisürekli olarakolarak kendimizikendimizi veve ürünlerimiziürünlerimizi geliştiriyoruz.geliştiriyoruz.

AlanındaAlanında UzmanUzman EkibimizEkibimiz

Kadir Şahin

Genel Müdür

Can Kara

Yazılım Mühendisi

Emir Çakır

Web Tasarımcısı

Talip Kurt

SEO Uzmanı